กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายตุลยวัต เขียวจีน

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

ขอบข่ายงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน

1. กลุ่มงานกิจการนักเรียน
    1.1 งานกิจการนักเรียน
1. กลุ่มงานทะเบียนรักเรียน
    1.1 งานกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน