ผู้บริหารสถานศึกษา

นางมาลี แก้วละเอียด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมลตรี ดำช่วย

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นายตุลยวัต เขียวจีน

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรการ

นายตะวัน เหมือนชู

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป