สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

:+:+ ข้อมูลทั่วไป +:+:


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง  ยินดีต้อนรับยุทธศาสตร์

                1.  การพัฒนาระบบข้อมูล  ข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์

                2.  การพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูล  ข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบ

                      ต่าง ๆ เช่น  การจัดเสียงตามสาย  อินเทอร์เน็ต  จดหมายข่าววิทยุกระจายเสียง

                3.  การพัฒนาการบริการงานประชาสัมพันธ์

 

จุดเน้น 

                ให้มีการประชาสัมพันธ์  กิจกรรมของโรงเรียน  ผลงานนักเรียน  ต่อผู้ปกครอง  ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายทุกปีการศึกษา  และใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ


 มาตรฐานการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

           1.  มีขอบข่าย  หน้าที่  การทำงานของคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และประสานงานการศึกษา

                2.  มีตารางการปฏิบัติหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ของครูและนักเรียนยุวประชาสัมพันธ์

                3.  ให้บริการข่าวสาร  สาระความรู้  ข้อมูล  กิจกรรมของโรงเรียนต่อนักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน  ประจำวัน ตามเวลาที่กำหนด

                4.  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียนต่อนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  บุคลากรและชุมชน  โดยจัดทำวารสารรายเดือน  จดหมายข่าว  หนังสือพิมพ์ฉบับเล็กของนักเรียนยุวประชาสัมพันธ์

                5.  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ของโรงเรียนทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจุบัน

                6.  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรมของโรงเรียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

                7.  จัดให้มีนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  งานประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ

                8.  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานบริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อจัดเก็บข้อมูล  กิจกรรม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

                9.  จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                10. เผยแพร่ผลงาน เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนด้วยการจัดทำแผ่นป้ายไวนิล

                11.  ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร  พิธีการ  ภายในโรงเรียน และชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย

                12.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

                13.  มีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอก  ที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการปฏิบัติงานของยุวประขาสัมพันธ์

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 2013-11-08 10:03:21, จำนวนการเข้าชม: 3593 ครั้ง