วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ขอเรียนเชิญคุณครูโรงเรียนสตรีพัทลุงทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์