หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุปัญญา ทองยก

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เป้าประสงค์ (Goal)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ