หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวธนวรรณ บานชื่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พันธกิจ (Mission)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เป้าประสงค์ (Goal)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา