กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายตะวัน เหมือนชู

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. กลุ่มงานกิจการนักเรียน
    1.1 งานกิจการนักเรียน
    1.2 งานระดับชั้นและปกครองนักเรียน
    1.3 งานคณะสี
    1.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
    2.1 งานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    2.1 งานระบบการรับนักเรียน