กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวประภาศรี นุ่นเกลี้ยง

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มงานวิชาการ

     งานสำนักงาน/แผน/สารสนเทศ
     งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว
     งานพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ
     งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
     งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     งานวัดผลและประเมินผล
     งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
     งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ ICT
     งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
     งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
     งานห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น
     งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
     งานเครือข่ายทางวิชาการ
     งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
     งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     งานส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
     งานนิเทศภายใน