กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรุ้มุ่งสู่ Inspiration

          วันที่  18 เมษายน 2565  นางมาลี  แก้วละเอียด  เป็นประธานพิธิเปิด ค่่ายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู่้ Inspiration  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่้างวันที่ 18 – 22  เมษายน 2565  ณ หอประชุมปริชาตโรงเรียนสตรีพัทลุง และ คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง