กิจกรรมโครงการ English Exploiting Camp

ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษMEP & ESC โรงเรียนสตรีพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ English Exploiting Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 , 2/10 และ 3/10 จำนวน 88 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช