กิจกรรมโครงการ Enhance English Communication through Activities

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) และโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ (ESC) โรงเรียนสตรีพัทลุง กำหนดจัดโครงการ Enhance English Communication through Activities สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 - 6/10 จำนวน 186 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง