นางรัตนา ขันทโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวนานัน สาครินทร์
นางชลินาถ อาษาชำนาญ
นางปราณี ณัฐคุณานนท์
นางสาวลิดา เลี่ยมปาน
นายชาติชาย ช่วยจันทร์
นางวาสนา พิเคราะห์
นายจินดา คงเรือง
นางละเมิล เลี่ยนกัตวา
นางเสาวภา ช่วยจันทร์
นางสาวรุจิอร รักใหม่
นางประไพ อินถิติ
นางปิยนุช บุญรุ่ง
นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร์
นางสุพรรณี สุขทอง
นางธัญญารัตน์ สังข์วิสุทธิ์
นางสุวรา โภชนสมบูรณ์
นางสาวนุชรินทร์ อินทรสมบัติ
นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์
นางสาวอุไรรัตน์ อานับ
นายไตรภพ คงเสน
นายณัฐพงษ์ พูลรมย์
นางสาวมธุตฤณ ปล้องพันธุ์
นางสาวสตรี พัทลุง

Email : @spt.ac.th

นางสาวสตรี พัทลุง

Email : @spt.ac.th