งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รอบห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบรอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

*********************

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4