(Self-Assessment Report : SAR )
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสตรีพัทลุง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมพัทลุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(Self-Assessment Report : SAR )
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสตรีพัทลุง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมพัทลุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ