ค่ายปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคาร 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง