SUMBER CAMP 2022

นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นธานพิธิเปิด ค่าย SUMBER CAMP 2022  ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนสตรีพัทลุง